Polisi Keselamatan Siber USIM (PKS) mengandungi peraturan-peraturan yang mesti dibaca dan dipatuhi dalam menggunakan ruang siber yang ditakrifkan sebagai sistem-sistem teknologi maklumat dan komunikasi, maklumat yang disimpan dalam sistem-sistem tersebut, manusia yang berinteraksi dengan sistem-sistem ini secara fizikal atau maya serta persekitaran fizikal sistem-sistem tersebut disimpan.

Polisi ini juga menerangkan kepada semua pengguna di USIM mengenai tanggungjawab dan peranan mereka dalam melindungi aset ICT USIM dan maklumat di ruang siber.

Lihat dokumennya di sini :

Polisi Keselamatan Siber USIM (PKS)